Versenyszabályzat

Terepakadályfutó Sprint Országos Bajnokság

Szentes, 2019. július 20.

A verseny célja:

 • A OCR világszövetséghez (FISO) tartozó Terepakadályfutó és Akadálysport Szövetség igazolt versenyzői számára országos bajnoki futam lebonyolítása
 • A honvédség és a rendvédelmi szervek közötti kapcsolatok ápolása
 • Az önmaguk kipróbálására vágyók részére versenyzési lehetőség biztosítása
 • Terepakadály- és akadálypálya futás népszerűsítése
 • A Magyar Honvédség népszerűsítése

Általános viselkedési szabályok:

 • A győzelemre való törekvés mellett minden versenyző köteles:
  • jó sportbaráti magatartást tanúsítani a többi versenyző irányába;
  • betartani a versenyre vonatkozó szabályokat;
  • a saját és a többi versenyző testi épségének megóvását szem előtt tartani a pálya leküzdése során;
  • betartani és tudomásul venni a pályabírók utasításait és döntéseit;
  • megfelelő tisztelettel udvariasan viselkedni más versenyzőkkel, a pályabírókkal, a szervezőkkel, a nézőkkel, a médiával és a szponzorok képviselőivel;
  • kerülni a durva, lekezelő nyelvezet használatát;
  • tartózkodni a meg nem engedett külső segítség igénybevételétől;
  • a keletkezett hulladékot a pályáról magával vinni és azt az arra kijelölt helyen hátra hagyni;
  • tartózkodni bármilyen tisztességtelen előnyszerzéstől!

Külső segítség:

 • Az egészségügyi személyzettel történő szóbeli egyeztetést leszámítva a pálya leküzdése során tilos minden külső segítségnyújtás igénybevétele.
 • A pályán tartózkodó versenyzők segíthetik egymást élelem és folyadék átadásával.
 • TILOS a pályán előre élelmet és/vagy folyadékot elhelyezni!
 • Minden versenyzőnek ugyanabban az öltözetben és felszereléssel kell befejeznie a versenyt, mint amiben/amivel elkezdte azt. Bármilyen felszerelés hátrahagyása a pályán kizárást von maga után!

Egészség:

 • A terepakadályfutó versenyek kimerítőek. A versenyzéshez a résztvevőknek kiváló fizikai és egészségügyi állapotban kell lenniük. A versenyen való indulással a résztvevő kijelenti, hogy jó egészségügyi állapotban van és fizikailag felkészült a verseny végrehajtására.
 • A HOCRA OB futamon csak érvényes sportorvosi igazolás birtokában indulhatnak a versenyzők, melyet a szövetség által kiadott versenyzői liszensz igazol.
 • A szervezők kiemelten fontosnak tartják minden résztevő számára az egészségügyi állapot ellenőriztetését a versenyen való indulás előtt.
 • A szervezők minden résztvevő számára javasolják személyes baleset és felelősségbiztosítás megkötését a versenyre vonatozóan.

Regisztráció:

 • A versenyen való indulás előtt minden nevezett versenyző köteles megjelenni a regisztrációs sátornál ahol:
  • köteles igazolni a személyazonosságát az online nevezés során megadott arcképes igazolványával (PLUSZ HOCRA versenyzői liszensz az OB-n indulók részére, szolgálati igazolvány a katonai és rendvédelmi futamon indulóknak, diák igazolvány a kadétok számára);
  • köteles leadni az aláírt jogi nyilatkozatot, fiatalkorúak esetén a tanúk előtt aláírt Szülői Beleegyező Nyilatkozattal;
  • köteles aláírásával igazolni, hogy megismerte a versenyszabályzatot;
  • köteles aláírásával igazolni a startcsomag átvételét;
  • a startszámát a rendezők speciális jelölő tollal, jól láthatóan felírják mindkét felkarjára és az egyik lábára.
 • A kategóriák startja előtt 45 perccel versenyzői eligazítás kerül végrehajtásra, ahol a szervezők :
  • ismertetik a futamok lebonyolításának rendjét;
  • az elvárt versenyzői magatartást;
  • a hibás teljesítés, ismétlés és/vagy büntető feladat dokumentálásának/végrehajtásának rendjét;
  • az alkalmazott figyelmeztetéseket;
  • az egészségügyi személyzet igénybevételének rendjét.

Öltözet:

 • Minden versenyzőnek olyan ruházatot kell viselnie, amely lehetővé teszi, hogy a rajtszámokat jól látható módon fel lehessen írni mindkét felkarjukra és az egyik lábukra.
 • A verseny során rövid szárú nadrág és lehetőleg a felső testet takaró rövid ujjú póló/mez együttes viselése KÖTELEZŐ.
 • A versenyen hosszú szárú nadrág és hosszú ujjú felső ruházat viselése NEM MEGENGEDETT!
 • A verseny során kesztyű használata megengedett.
 • Háti italzsák és/vagy kis sport hátizsák (maximum 5 l) használata megengedett.
 • Időmérés, értékelés:
 • A versenyen elektronikus időmérést alkalmazunk, melyhez a bokára rögzíthető chipeket  a startcsomag tartalmazza.
 • A versenyző 4 karszalaggal kezdi meg a versenyt, melyekből minden hibázásnál és/vagy figyelmeztetésnél a versenybírók eltávolítanak egyet-egyet.
 • A pályára alap idő kerül meghatározásra, melyet a versenyzői eligazításon ismertetünk. Az alap idő 60 másodpercenkénti túllépése esetén a versenyző 1-1 karszalagot veszít a befutáskor még meglévő karszalagjaiból.
 • Az adott kategória korcsoportjának győztese az a versenyző, aki befutás után (az alap időhöz mért ideje alapján) még rendelkezik legalább egy karszalaggal és a karszalaggal beérkezők közül a leggyorsabban teljesítette a pályát. Amennyiben az adott kategória korcsoportja egyetlen versenyzőjének sem sikerül megőriznie legalább egy karszalagot, úgy a karszalag nélkül beérkezők közül a pályát leggyorsabban teljesítő versenyző a győztes. Az abszolút értékelésnél ugyanez az elv kerül alkalmazásra kategória és korcsoport figyelembe vétele nélkül (abszolút legjobb férfi/nő).
 • A CSAPAT ÉRTÉKELÉST a csapat tagjainak egyénileg elért teljesítménye alapján állapítjuk meg az alábbi módon:
  • Egy csapata 4 főből áll nemtől és korcsoporttól függetlenül.
  • A csapat alap ideje (Ta) a 3 leggyorsabb csapattag idejének összege másodpercben.
  • A csapat ügyességi tényezője (Ü) a célba érő csapattagok megmaradt karszalagjainak a száma.
  • A csapat időeredménye (T) úgy kerül megállapításra, hogy az alap időből levonásra kerül az ügyességi tényezőször 20 másodperc (T=Ta-(Üx20)).
  • A csapatokat az időeredményük alapján rangsoroljuk (a kisebb a jobb).

Büntetések:

 • Általános szabályok:
  • A versenyző köteles teljes erőbedobással megkísérelni minden akadály leküzdését. Nem lehet az akadályt csak megérinteni és már egyből a büntető feladatot választani az akadály helyett. A nem az akadály becsületes leküzdésére irányuló magatartás a versenyből való kizárást von maga után!
  • Az akadály bármilyen okból történő hibás teljesítése esetén a versenyzőnek büntető feladatot kell végrehajtania.
  • A versenyző 4 karszalaggal kezdi meg a versenyt, melyekből egyet-egyet a versenybírók eltávolítanak minden egyes büntető feladat megkezdése előtt és/vagy a versenyző szóbeli figyelmeztetése esetén.
  • A versenyző versenyből történő kizárása esetén az időmérő chip eltávolításra kerül a versenyzőről. A versenyzőnek ezt követően a lehető legrövidebb időn belül a többi versenyző megzavarása nélkül el kell hagynia a pályát!
 • A versenyző SZÓBELI FIGYELMEZTETÉSBEN (karszalag eltávolításban) részesül amennyiben:
  • a startjelnél korábban rajtol;
  • akadályozza a többi versenyzőt az előre jutásban;
  • a verseny jellegét meghaladó testi kontaktussal (lökés kézzel/vállal, ütés, rúgás...) zavarja a többi versenyzőt;
  • meg nem engedett külső segítség igénybevételére tesz sikertelen kísérletet;
  • véletlenül, nem előnyszerzés céljából letér a kijelölt pályáról;
  • nem az előírások szerint viseli a ruházatát (felső ruházatát leveszi vagy a nyakába akasztja);
  • saját vagy a többiek testi épségét veszélyeztető módon próbálja leküzdeni az akadályt;
  • saját vagy a többiek testi épségét veszélyeztető módon viseli a felszerelését;
  • a pályán hátrahagyott felszerelését felszólításra magához veszi;
  • önállóan nem áll félre az ő futamának rajtját követő futamokon indított versenyzők útjából.
 • A versenyző KIZÁRÁSRA KERÜL a versenyből amennyiben:
  • durván megbotránkoztató módon beszél vagy viselkedik versenyző társaival és/vagy a versenybírókkal, rendezőkkel;
  • sportszerűtlenül viselkedik;
  • szándékosan feltart más versenyzőket;
  • meg nem engedett külső segítséget vesz igénybe;
  • nem tesz eleget a versenybírók utasításainak;
  • előnyt szerezve letér a verseny kijelölt pályájáról;
  • a pályán hátrahagyott felszerelését felszólításra sem veszi magához;
  • meg nem engedett eszközt használ az akadályok leküzdése során;
  • a megengedett egyszeri ismétlésen felül újra megkísérli az akadály leküzdését;
  • szándékosan meztelenkedik;
  • nem hajtja végre a büntető feladatot;
  • más nevében kísérli meg a verseny teljesítését.

A verseny teljesítése:

 • A versenyző köteles a ruházatát rendeltetésszerű módon viselni!
 • A verseny során a versenyzőnek végig cipőt kell viselnie!
 • A verseny során a versenyző csak és kizárólag saját erejére és ügyességére támaszkodhat. Kesztyű használatán felül semmilyen segédeszköz sem használható az akadályok leküzdése során.
 • Az akadályokat összekötő szakaszokon a versenyző saját erejéből futhat, sétálhat, mászhat, kúszhat vagy bármi egyéb módon haladhat a kijelölt nyomvonalon.
 • A versenyző köteles teljes erőbedobással megkísérelni minden akadály leküzdését!
 • A versenyző az akadályokat - az azok leküzdésére kialakított egyedi előírások figyelembevételével -  bármilyen fogással, technikával megkísérelheti leküzdeni.
 • Az akadályokat vagy büntető feladatokat a pálya nyomvonalának megfelelő sorrendben kell leküzdeni/végrehajtani. Akadályt kihagyni nem lehet! Amennyiben a versenyző olyan akadályt nem tud teljesíteni, melyhez nem tartozik büntető feladat, fel kell, hogy adja a versenyt!
 • Amennyiben több versenyző érkezik egy akadályhoz, abban az esetben az akadályhoz először odaérkező versenyző szabadon választhat, hogy melyik pályán kísérli meg az akadály leküzdését.
 • A versenyző nem várakozhat egy akadály előtt úgy, hogy azzal feltartja a mögötte érkezőket. Vagy megkezdi az akadály leküzdését vagy át kell adnia a helyét az őt követőnek!
 • A versenyző csak olyan módon követheti az előtte haladó versenyzőt az akadályokon, hogy saját tevékenységével nem zavarhatja versenyző társát.
 • Az akadály bármilyen okból történő hibás teljesítése esetén a versenyzőnek büntető feladatot kell végrehajtania. Azonban akadályonként egyszer dönthet úgy a versenyző, hogy újra próbálkozik, amit a bal szélső pályán kísérelhet meg  úgy, hogy az ismétlés megkezdésével nem késleltethet más versenyzőt, aki az akadály leküzdését még csak először kísérli meg.
 • A versenyzőnek önállóan félre kell állnia az ő futamának rajtját követő futamokon indított versenyzők útjából, még akkor is, ha ez számára időveszteséggel jár! A hátulról érkező jelzésére „előzök”, „pálya”, „mögötted” (amennyiben az utolért versenyző önállóan nem húzódott már félre) az elöl haladónak ballra húzódva kell helyet adnia a hátulról érkezőnek!
 • A versenyző saját felelőssége, hogy folytatja-e a versenyt vagy sem. Mindazonáltal bármelyik versenybíró vagy az egészségügyi személyzet bármely tagja az akadályok leküzdésének sikerességétől és egyéb más körülményektől függetlenül MEGTILTHATJA a versenyzőnek a verseny folytatását, amennyiben a számukra úgy tűnik, hogy a versenyző nem képes reálisan felmérni teljesítőképességének a határát és a verseny további folytatásával saját és/vagy mások testi épségét is veszélyeztetné.
 • Tiltott eszközök:
  • Fejhallgató, fülhallgató, headset, mobiltelefon vagy bármilyen egyéb zenelejátszó eszköz
  • Sisak/fejvédő
  • Kar és/vagy lábszárvédő
  • Bármilyen kapaszkodást segítő eszköz a kesztyű kivételével
  • Üveg palack
  • 5 liternél nagyobb hátizsák

A verseny szervezői a változtatás jogát fenntartják!

Hajrá Hétvégi Harcosok!