Adatkezelési tájékoztató

érvényes: 2019. február 15-től

Bevezetés

Adatkezelő:

            Név: Honvéd Rákóczi Sportegyesület

            Székhely: 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

            Levelezési cím: 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

            Panaszkezelés: 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

            E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

            Weboldal: https://weekendwarriors.hu

Tárhelyszolgáltató:

            Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

            Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

            Telefon: +36 (21) 200 0040

            E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

            Weboldal: www.3in1.hu

            Az adatok tárolásának fizikai helye:

 • T-Systems Adatpark Budapest II. (T-Systems területén őrzött, riasztóval, kamerákkal ellátott gépterem), 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.    Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.

célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.

információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia).

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos.

Rendelet: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.

cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

Nevezés

A Dél-Alföld Sportjáért Alapítvány által üzemeltetett E-nevezés.hu weboldalon Ön, mint érintett saját, önkéntes döntése alapján nevezhet versenyekre. A nevezési folyamat során kötelezően megadandó személyes adatok: Név, lakcím, telefonszám, születési idő, nem, azonosító igazolvány száma. Továbbá csapat nevezéskor kötelezően megadandó adat az e-mail cím. OB regisztráció során az előzőeken felül a versenyzői liszenszkártya száma, katonai és rendvédelmi kategória nevezés esetben a szolgálati igazolvány száma.  A felsorolt személyes adatait a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján kezeljük. A verseny lebonyolítása előtt az önkéntesen megadott adatainak törlését bármikor kérheti, így ezen adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A Dél-Alföld Sportjáért Alapítvány a fenti személyes adatokat a verseny lebonyolításáig kezeli.

A verseny lebonyolításához szükségesek a fenti személyes adatai, így azokat a verseny lebonyolításától számított 5 évig (polgári jogi elévülési idő) őrizzük, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglaltak, ezért ekkor Ön a hozzájárulását már nem vonhatja vissza.

Hírlevél

Ön önkéntes hozzájárulását adhatja azzal, hogy a nevezés során az erre szolgáló menüpontban feliratkozik a hírlevélre. Ez a szolgáltatás nem kötelező, és nem is alapértelmezett a nevezés során (külön fel kell iratkozni).  Ebben az esetben a feliratkozáskor megadott adatait kezeljük (e-mail cím). Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak. Az önkéntesen megadott adatainak törlését bármikor kérheti, így ezen adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Cookie

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k teszik lehetővé, hogy Őn használni tudja az oldalt. A weboldalon böngészéssel Őn önkéntesen hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak. A döntését bármikor megváltoztathatja. Amennyiben a továbbiakban már nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát számítógépén, akkor a cookie-k törléséről az alábbi oldalakon olvashat:

            Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

            Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

            Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

            Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Analytics cookie-k: A Google elemző eszköze által elhelyezett cookie-k, melyek abban segítik a weboldalak tulajdonosait, hogy teljesebb képet kapjanak a látogatók tevékenységeiről, ezen statisztikai adatokat különböző szempontok szerint elkészített jelentések képében jeleníti meg, anélkül, hogy az egyes látogatókat egyedileg azonosítaná.

Az érintett jogai

Az adatkezelés során Ön az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
  • Bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, azonban néhány esetben ez nem jár együtt a tárolt adatainak törlésével (lásd fenn). Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben folyamatban lévő nevezése van, és közben él ezen jogával, úgy az adott versenyre megtörtént nevezése érvénytelen.
 • hozzáférés a személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információhoz;
  • Ön bármikor, kérésére tájékoztatást kaphat kezelt személyes adatairól, valamint azok jogi alapjáról, tervezett időtartamáról (ha meghatározható), az adatok származásáról.
 • helyesbítés joga;
  • Ön bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését.
 • adatkezelés korlátozása;
  • Ön korlátozhatja a pontatlan adatai kezelését arra az időtartamra, amíg helyesbítési kérelme feldolgozásra nem kerül. Továbbá az adatkezelőnem már nincs szüksége a továbbiakban az Ön adataira, de Ön igényli azok megtartását folyamatban lévő ügy miatt. Ön tiltakozásának ellenére, amennyiben az adatkezelő jogos érdeke alapján szükséges az adatkezelés, arra az időtartamra amíg be nem bizonyosodik, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek.
 • törlés kérésének joga;
  • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a birtokába került személyes adatait, amennyiben a személyes adataira a továbbiakban már nincs rájuk szükség az adatkezelés céljából, továbbá kérelmére az adatkezelő köteles adatainak törlésére, amennyiben jogszabályi előírások miatt ez lehetséges. (lásd fent)
 • tiltakozás joga;
  • Önnek joga van az adatainak kezelése ellen tiltakozni, ebben az esetben az adatkezelő nem kezelheti tovább személyes adatait, kivéve, ha olyan jogos érdekek miatt szükséges az adatkezelés, ami elsőbbséget élvez az Ön tiltakozása ellen.
 • hordozhatóság joga;
  • Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, akkor Ön kérheti, hogy az önkéntesen megadott adatait az adatkezelő az Ön rendelkezésére bocsájtsa (csv formátumban) 

Egyéb

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Infotv. 2018. május 25-ig bejelentési kötelezettséget írt elő az adatkezelő részére, ez a Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg megszűnt.

Az adatkezelő előzetes értesítés és megfelelő tájékoztatás mellett további adatkezelés végezhet.

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató előzetes bejelentés nélküli módosítására, oly módon mely az adatkezelés célját és jogalapját nem érinti.

Az adatkezelő kijelenti, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy személyes adataihoz jogosulatlan hozzáférés ne történhessen.

Amennyiben Ön szerint, az adatainak kezelése során a törvényi előírások megsértése történt, vagy kérelmét az adatkezelő nem teljesítette jogorvoslati lehetőségként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., (+36)1/391-1410,  www.naih.hu Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálati eljárást kezdeményezhet.